1.             כללי

1.1.         אתר האינטרנט ipool.co.il  (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י
חברת איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ., ח.פ.  515209120 (להלן: " איי
פול בניית בריכות שחייה בע"מ"), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים
ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות
השתתפות במכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ו/או
מכירות יומיות ואחרות (להלן: "מכירות").

1.2.         הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל
כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון
בינך לבין איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא
תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.         גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה
בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי
מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.         התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות
מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר
ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה
קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או
השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.         בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.         כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו
בפרשנות התקנון.2.             אודות המכירות

2.1.          איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ מאפשרת לך לרכוש באמצעות
האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים
הפועלים בישראל (להלן: "הספק" או "הספקים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה
ובמחירים אטרקטיביים.

2.2.         עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל
את השם המסחרי של המוצר, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה
(בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר , פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום
ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

2.3.         במכירה פומבית ובמכירה פומבית "קלאסית" יוצג בדף המכירה
הסכום הנמוך ביותר שאפשר לתת כהצעה (להלן "מחיר המינימום") ו/או את סכום
הקפיצה אותו ניתן להוסיף בכל פעם על מחיר המינימום או על המחיר העדכני
המהווה את סכום סך כל ההקפצות עד לרגע נתון בתוספת מחיר המינימום (להלן
בהתאמה: "סכום הקפיצה המותר" ו- "המחיר העדכני"). במכירה פומבית קלאסית
יוצגו אף מספר היחידות המוצעות למכירה.

סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתה איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ, והדבר יעודכן ויצוין בדף המכירה.

2.4.         במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השירות
המוצע למכירה, ההצעות הזוכות האחרונות.

2.5.         במכירה אישית יוצג בדף המכירה מחיר המינימום וכן שמות
הזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת.

2.6.         חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה
השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל
דין.

2.7.         טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") נדרש
תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד
פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר
כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב
זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי
שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים
אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.8.         מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי
האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה,
תירשם ההזמנה במחשבי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ וניתן יהיה לראות
את ההזמנה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר, בין 12 ל24 שעות לאחר סיום
המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות
מסיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של
הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח
ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל  איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ הרישום שנרשם במחשבי איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ יהווה
ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות
כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ בבקשה
לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מתבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות
האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים
פליליים ואזרחיים.

2.9.         במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה
הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם
מוקד שירות הלקוחות של איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לצורך הסדרת
אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק
לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה
כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי
האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה
על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ זכאית לבטל את ההזמנה.

2.10.       במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי
באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר
מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק
החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר
ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב
לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ זכאית
לבטל את ההזמנה.

2.11.       לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים
בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל
הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ עושה כמיטב יכולתה
כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת
המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם מחייבת את כל הספקים שלא ליתן
הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת
סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת
הזמנה מלקוח למוצר,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"ממחייבת את הספק
לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה
ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת  איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר
באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה
מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר
שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך
מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב
לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או
ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג,
כלפי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות
בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת
המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

2.12.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות
למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של
מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.3.             שיטות המכירה

א.             מכירה רגילה

3.1          מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2          מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע
הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3          במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי
באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן
התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר
טלפוני בין נציג  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לבין מבצע הפעולה בה
ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה
הושלמה.

יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך
שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

ב.             מכירה פומבית קלאסית

3.4          מכירה פומבית קלאסית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות
סופית של מוצרים או שירותים למרבים במחיר בהתאם ובאופן כפי שפורט להלן.

3.5          הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות למכירה כל מבצע פעולה
רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום ו/או מהמחיר העדכני שמוצג
בדף המכירה, כאשר התוספת בכל פעם הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר,
המפורט בדף המכירה.

3.6          כל מבצע פעולה רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה
האחרונה שהוגשה. יודגש כי לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות בגובהן ממחיר
המינימום או מהמחיר העדכני או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

3.7          היו מספר הצעות זהות בגובהן, תיבחר ההצעה שהוגשה במועד
המוקדם יותר במכירה בה מוצעות מספר יחידות של אותו המוצר או השירות. כל
מבצע פעולה רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למספר היחידות
המוצעות למכירה או מחיר גבוה מזה בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

(לדוגמא: אם מוצעות 3 יחידות למכירה, אזי 3 מבצעי פעולה רשאים להציע את אותו המחיר)

התקבלו מספר הצעות זהות בהתאם למספר היחידות המוצעות, חייב מבצע הפעולה
הבא להגיש הצעה גבוהה יותר בסכום הקפיצה המותר. שופרה הצעה, תידחה ההצעה
שנכנסה אחרונה למכירה מבין הזוכים הקודמים (לדוגמא: א', ב' ו- ג' הציעו
100 ש"ח ונכנסו למכירה בהתאמה, עם כניסתו של ד' למכירה עם הצעה של 150 ₪
תידחה הצעתו של  ג' שנכנס אחרון למכירה). כל מבצע פעולה רשאי לשפר את
הצעתו ולהגיש הצעה חדשה, גבוהה יותר, כל עוד ההצעה האחרונה שהגיש איננה
מבין ההצעות הזוכות באותו מועד.

3.8          העדיפות בין ההצעות הזהות תהא למבצע הפעולה שנכנס מוקדם
יותר למכירה, דהיינו, מבצע פעולה שהגיש הצעה כלשהי במכירה הספציפית מוקדם
יותר ממבצעי הפעולה האחרים. יובהר כי עדיפות זו תלווה את מבצעי הפעולה
הראשונים לאורך כל הליך המכירה הפומבית.

3.9          מבצע פעולה ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר
השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה.

ג.             מכירה פומבית

3.10        מכירה פומבית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה, למרבים במחיר,
מוצרים או שירותים בכמות מקסימאלית (להלן: "כמות היחידות המקסימאלית").
בכל מכירה פומבית תיקבע ע"י איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ כמות
היחידות המקסימאלית כאמור. כמות זו לא תפורסם באתר בעת המכירה.

3.11        מכירה פומבית תחל בהצעה של יחידה אחת כאשר כל מציע יהא רשאי
להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת
למחיר המינימום הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר המופיע בדף המכירה. כל
מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש כי
לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או מהמחיר העדכני או
שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

3.12        בכל מכירה פומבית ייקבע ע"י איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
מחיר (להלן: "המחיר הקובע") אשר הצעות שניתנו מעליו יגרמו לגידול במספר
המוצרים המוצעים למכירה עד לכמות היחידות המקסימאליות, והמציעים האמורים
ייחשבו כזוכים באותה עת במחיר שהוצע על ידם.

ניתנו הצעות מעל המחיר הקובע בכמות העולה על כמות היחידות המקסימאליות,
תימשך המכירה עד למועד סיומה, למשך תקופת זמן נוספת שלא תעלה על שעתיים,
באותו אופן שבה מבוצעת מכירה פומבית קלאסית של מספר יחידות.

יובהר ויודגש, בכל מכירה בה ניתנו הצעות שאינן עוברות את המחיר הקובע עד
למועד סיום המכירה, ייחשב כזוכה אותו מציע אשר נתן את ההצעה הגבוהה ביותר
לפני מועד סיום המכירה.

3.13        מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת
בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

ד.             מכירה קבוצתית

3.14        מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות קבועה של
מוצרים ו/או שירותים (להלן: "הכמות המוצעת"), במחיר קבוע, באופן כפי
שיפורט להלן. מכירה קבוצתית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.15        במכירה קבוצתית, כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת
מוצר ו/או שירות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או
שירות במכירה קבוצתית, ייכנס שמו לרשימת הקונים.

3.16         איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה רשאית, בכל עת,
להגדיל את הכמות המוצעת. כמו כן,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה
רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.17        חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק
לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.18        יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י
מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‎12 לתקנון
זה.

ה.             מכירה אישית

3.19        מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות
מקסימאלית של מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע
על ידי איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן –
"המחיר האישי"). מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.20        איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל
או להקטין את כמות היחידות המקסימאלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו
כן  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה רשאית להאריך או לקצר את זמן
המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.21        בכל מכירה אישית ייקבע ע"י איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
סכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר
האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים
באותה מכירה אישית.  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ רשאית, לפי שיקול
דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה
יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל
מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר
האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.

3.22        גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה
אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה
הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול
את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה
מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן
האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה
אישית (להלן – "כמות ההצעות המותרת"), ואולם ו איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע
כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על
ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר.

3.23        נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה
אישית והצעה זו הייתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע במוצר ו/או
בשירות המוצעים ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי
להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע,
ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה
מכירה אישית.

3.24        נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים
בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של
המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.

3.25        יובהר ויודגש, תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע
עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.26        יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה
אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע
במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף
לאמור בסעיף ‎12 לתקנון זה.

ו.              מכירות מיוחדות

3.27         איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית להפעיל מכירות
(פומביות ו/או קבוצתיות ו/או אישית) עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.28        הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

3.29        לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה
המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה
דרישה או תביעה כלפי איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או מי מטעמה.4.             פלטפורמות מכירה שונות באתר

א.             כללי

ב.             מכירה יומית ("הדיל היומי")

4.2          מכירה יומית (המכונה באתר "הדיל היומי" או כל כינוי אחר
שיינתן לה מעת לעת) הינה מכירה שבה מוצעת כמות קבועה או עד גמר המלאי של
שוברים לצורך מימוש ברכישת מוצרים ו/או שירותים בבית העסק של הספק, בהתאם
ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה ובשוברים (להלן: "השוברים"). דרך כלל,
השוברים שיוצעו הינם שוברי הנחה למימוש של שירות ו/או מוצר מסוים המסופק
על ידי הספק בבית עסקו בהנחה קבועה או שוברים הנושאים שווי כספי לרכישת
שירותים או מוצרים שונים בבית העסק של הספק במחיר הנחה קבוע מערך השווי
הכספי הנקוב בם.

4.3          כל מכירה יומית תהא מוגבלת בזמן שיצוין בדף המכירה או עד
הגעה לגמר מלאי השוברים המוצע לאותה המכירה היומית (להלן: "כמות השוברים
המכסימאלית"), לפי המוקדם. נרכשו שוברים כמספר כמות השוברים המכסימאלית,
תיסגר המכירה היומית ולא ניתן יהיה ליתן הצעה או לרכוש שובר נוסף במסגרת
אותה המכירה היומית.

4.4           איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית לקבוע לגבי
מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי הנדרש לשם מימוש אותה המכירה
היומית, אשר יצוין בדף המכירה של אותה המכירה היומית (להלן: "מספר ההצעות
המינימאלי") ויתרת כמות ההצעות הנדרשת לצורך הגעה למספר ההצעות
המינימאלי. נקבע לגבי מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי, תנאי
לקיום המכירה היומית הינו הגשת מספר הצעות לרכישת השוברים הזהה או גבוה
ממספר ההצעות המינימאלי. במידה ומספר ההצעות במכירה היומית לא יהיה זהה
או גבוה ממספר ההצעות המינימאלי, לא תיכנס לתוקפה המכירה היומית וללקוח
לא תהא טענה כלשהי בקשר עם כך.

4.5          במכירה היומית יצוין מספר השוברים המינימאלי אשר יוצע
למכירה במסגרת המכירה היומית, אשר לא יפחת ממספר ההצעות המינימאלי אשר
נקבע לאותה המכירה, ככל שנקבע (להלן: "מספר השוברים המינימאלי").

4.6          כל מציע יהא רשאי לרכוש במסגרת כל רכישה בודדת מספר שוברים
עד מכסימום השוברים הקבוע לאותה המכירה בגין רכישה בודדת. הציע לקוח הצעה
לרכישת שוברים במכירה יומית כלשהי, ייתוסף הלקוח לרשימת הקונים במכירה
והצעתו תחייב אותו.

4.7          יובהר ויודגש, תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע
עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה. מציע לא יהא
רשאי לחזור מהצעה שניתנה על ידו. ניתנה הצעה על ידי מציע, יהיו ביטול
ההצעה או ביטול הזכייה, לפי העניין, על ידו כפופים לאמור בסעיף ‎12
לתקנון זה.

4.8           איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה רשאית, בכל עת,
להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של השוברים ובלבד שמספרם לא ירד מתחת
למספר השוברים המינימאלי. כמו כן, איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהיה
רשאית להאריך או לקצר את משך המכירה היומית או להפסיקה לאלתר  בכל עת,
וללא צורך במתן הודעה מראש, ובלבד שנמכרו עד לאותו שלב בו הופסקה המכירה
היומית בפועל מספר השוברים המינימאלי.

4.9          עם סיום רכישת השובר, יוכל הלקוח להדפיס באמצעות כרטיס
הלקוח באתר את השובר לצורך מימושו. למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר
בודד הלקוח יהא רשאי להדפיס שובר אחד בלבד ולשימוש חד פעמי בלבד.

4.10         אלא אם כן נאמר אחרת בדף המכירה ו/או בשובר, מימוש השובר
ייעשה במישרין על ידי הלקוח בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או
ההטבה הכספית הכלולים בשובר. באחריות הלקוח לשמור את השובר ולהציגו בבית
העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או הטבה הכלולים בשובר. על הלקוח
לזהות עצמו כנדרש במועד הצגת השובר למימוש בבית העסק ולוודא כי הינו מאשר
בחתימתו את קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה בבית העסק.

4.11        לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מכסימאלית בה יוכל הלקוח לממש את
השובר (להלן: "תקופת המימוש"). באחריות הלקוח לממש את השובר לכל המאוחר
עד לתום תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. לקוח
אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לשובר בתקופת המימוש, יאבד את
זכאותו לקבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכלולים בשובר ולא יהא זכאי לכל
תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש. מבלי לגרוע מהאמור,
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או הספק לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא
לאיחור של הלקוח בפנייה אל בית העסק למימוש השובר.

4.12        לכל מכירה יומית ייקבעו בדף המכירה ובשובר התנאים הספציפיים
לאותה מכירה, לרבות בגין תקופת מימוש, הגבלות החלות על השימוש בשוברים,
תנאים ספציפיים לגבי השירות או המוצר הכלול בשובר וכיו"ב. כל רכישת שובר
ו/או מימושו כפופים לתנאי תקנון זה ולהוראות הספציפיות הכלולות בדף
המכירה ו/או בשובר לגבי אותה המכירה היומית.5.             מועדי המכירה

5.1          במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום
בשנה, עד גמר המלאי.

5.2          במכירה פומבית קלאסית ו/או במכירה פומבית ו/או במכירה
קבוצתית ו/או במכירה אישית, המכירה תחל ותיסגר במועדים שיפורטו בדף
המכירה באתר.

5.3          על אף האמור בסעיף ‎5.2 לעיל, באם תתקבל הצעה נוספת במכירה
פומבית קלאסית ו/או במכירה פומבית במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד
הסגירה שפורסם, מועד הסגירה של המכירה ידחה בצורה אוטומטית ב- 2 דקות
נוספות. הצעה נוספת שתתקבל במהלך 22 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה
החדש תתחיל מניין חדש של 2 דקות עד למועד סגירה חדש וחוזר חלילה, עד למשך
תקופת זמן כוללת נוספת שלא תעלה על שעתיים.

יובהר כי לאחר סיום המכירה לא תתקבלנה הצעות נוספות.

5.4          המכירה הקבוצתית ו/או האישית תחל ותיסגר במועדים המפורטים
בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל, מכירה קבוצתית ו/או אישית ו/או מכירה
יומית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות
בגובה המחיר האישי ו/או כמספר יחידות המוצר או השירות או השוברים שהועמדו
למכירה, לפי העניין.

5.5          במכירה קבוצתית ו/או במכירה אישית איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל
ו/או להקטין את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6          במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים
למכירה (תהא סוג המכירה אשר תהיה), רשאית איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ על פי שיקול דעתה לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה בכל עת וללא
הודעה מראש.6.             עדכון האתר ופרסום הצעות במכירה פומבית קלאסית/פומבית/קבוצתית/אישית

6.1          בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר:

6.1.1       במכירה פומבית ו/או במכירה פומבית קלאסית: ההצעות הגבוהות
ביותר ו/או ההצעות הזוכות כולן או חלקן, כשהן כוללות את שם המשתמש של
המציע, המחיר המוצע, סטאטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה ומועד הגשת ההצעה
הראשונה.

6.1.2       במכירה קבוצתית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של
המציע, המחיר המוצע, סטאטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה.

6.1.3       במכירה אישית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע
ומועד הגשת ההצעה.

יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן ולכן מומלץ להגיש
הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.

6.2           איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תעשה כמיטב יכולתה לעדכן
את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של
ההצעות באותה השעה.

6.3          ההצעות הזוכות במכירה פומבית קלאסית או במכירה הפומבית יהיו
ההצעות הגבוהות ביותר שניתנו במסגרת המכירה במועד סגירת המכירה בהתאם
למספר היחידות המוצעות למכירה, הכל כאמור ברשומות איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ.

6.4          ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית ו/או מכירה אישית יהיו אותן
הצעות שניתנו לפני סגירת המכירה, הכל כאמור ברשומות איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ.

6.5          ההצעות הזוכות במכירה היומית יהיו אותן הצעות שניתנו טרם
סגירת המכירה, ובתנאי שככל שנקבע לאותה המכירה מספר הצעות מינימאלי,
הוגשו במסגרת המכירה היומית לא פחות הצעות ממספר ההצעות המינימאלי הדרוש
לביצוע אותה המכירה היומית, הכל כאמור ברשומות  איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ.

6.6          הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.

6.7          לאחר סגירת המכירה, יוכל זוכה לראות את פרטי זכייתו באתר
במסגרת כרטיס הלקוח שלו. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך 48 שעות
בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.

6.8          פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן
למצוא תחת הקישור "כרטיס לקוח".

6.9          רשימת ההצעות הזוכות, תיעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי איי
פול בניית בריכות שחייה בע"מ. רישומים אלו מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

יובהר ויודגש, כי רק הודעת זכייה שהתקבלה בדואר האלקטרוני של הלקוח,
הכוללת את פרטי הזכייה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי
ההזמנה, תהווה אישור על קליטת הזכייה אצל איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ, ואולם מבצע פעולה ייחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר
האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

7.             אספקת/הובלת המוצרים

7.1           איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או הספקים יפעלו כדי
לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של
המוצרים או השירותים.  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או הספקים
מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

7.2          באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית,  איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות
במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע:  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה
ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה
הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת
המוצר.

7.3          דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או
משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות
להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים
מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור,  איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום
הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

7.4          הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות
הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל,
ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם
ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק
לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על
כך בבית הלקוח.

7.5          זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה
כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת,
ערבי חג וימי חג).

7.6          דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין
המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או
הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

7.7          זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות
באיסוף עצמי מ- איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ או מעסקו של הספק, בהתאם
לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר
למוצר  מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן
לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור
האמור, ישירות לשירות הלקוחות של איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ.

איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה
במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר
ביטול העסקה,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית לגבות מהלקוח
דמי ביטול כמפורט בסעיף ‎12.6 לתקנון זה.במקרה בו לא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן (מוצר בהזמנה אישית כגון
מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו  איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר
או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. במקרה בו לא הושמד
המוצר והמשתמש ביקש לאסוף אותו יהיו איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.

7.8          בעת אספקת המוצר, רשאים איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת
מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של
בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

7.9          במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל
דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על
ידו בעת ההרשמה.8              שירות לקוחות

8.1          בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות
הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים
אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך
לפנות לנציגי שירות הלקוחות של איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ, אשר
ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.

8.2          לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות
הלקוחות של  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ בדואר אלקטרוני
info@ipool.co.il , בטלפון 03-6034096 או בפקס 03-6034094.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה
ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.9              מילוי משובים והשימוש בהם

9.1           איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית, אך לא חייבת,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה כשירות נוסף
בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך
המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם
(להלן - "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי
באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי
המשתמש.

9.2          נשלחו על ידי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ למשתמש
המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות
באתר, יחולו ההוראות הבאות:

9.2.1       המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים
במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא
משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.

9.2.2       חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה
ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ
ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו.
משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה
אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על
ידי משתמש כאמור.

9.2.3       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים
העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי
סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא  איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את
פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה
המוחלט של איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ נפגע או עלול להיפגע מפרטי
המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.

9.2.4       מובהר בזאת, כי איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ רשאית לערוך
ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל
משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא
משוב בדבר.

9.2.5        איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית לפרסם באתר, או
בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם
שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד
פרסום כאמור.

9.2.6       יובהר, כי ל איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ אין כל דרך
להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה
לה כל אחריות בגין האמור.

9.2.7       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני
המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת
ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני
המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר,
כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם
יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו
לבצע.

9.2.8       ככלל,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תציג את תוצאות ו/או
תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is), מבלי לבדוק את
אמיתותם ו/או דיוקם. איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לא תישא באחריות
מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו,  לרבות
למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.10           כשרות להשתמש באתר

10.1        כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע
רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

10.1.1     המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך
קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור
אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

10.1.2     המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד
והרשום כדין בישראל.

10.1.3     המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות
כרטיסי האשראי.

10.1.4     המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

10.2        חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור
עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.

10.3        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות,
באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.3.1     מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

10.3.2     מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

10.3.3     מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

10.3.4     מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר
ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

10.3.5     בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה
לצד ג' ו/או לסחור בו.11           מדיניות פרטיות

11.1        כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש
לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או
השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון
שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

11.2        לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד
והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות
בם שימוש, בכל דרך שהיא,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית
להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן
על פי הרשאה ממך. בכל מקרה,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לא תישא
באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש
ובסיסמתך האישית.

11.3        למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר
ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ . ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל
שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ.

11.4        ככל שהמוצר או השירות שהוזמן על ידך באתר יסופק לך ישירות על
ידי הספק, המידע הנ"ל יועבר לספק הרלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או
השירות לידך בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה.
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים
ובעלי מוניטין בלבד ונוקטת במאמצים סבירים ומקובלים מול הספקים בכדי
למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי  איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ , ואולם  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ אינה אחראית
לכל שימוש שיעשה ע"י הספק במידע שהועבר לו.

מעבר לשימוש הנ"ל  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל
שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע
שימוש לרעה.  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה
מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

11.5  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על
מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי
מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או
הנובעים מכח עליון,  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לא תהא אחראית לכל
נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה
ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם
בשל רשלנותה של  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ.

11.6        לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של
מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין
להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או
מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.

איי פול בניית בריכות שחייה בע"ממכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל
הודעות על מבצעים והנחות מ- איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ, תוכל לבחור
שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את
פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר
לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מ-
איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים
(הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי
המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות "שירותי דפוס שונים או כל
פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

לתשומת ליבך: ל איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ אין אפשרות או יכולת
לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים
אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך
מאשר ומתחייב בפני  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ כי ניתנה לך הסכמתם
כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך
כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

11.7         איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטים
שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי
בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה
לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו
אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

11.8         איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ  תהא רשאית לעשות שימוש
ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של איי
פול בניית בריכות שחייה בע"מ על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש
באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את
הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי
ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את
תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.12           ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

12.1        מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק
הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על
פיו.

12.2        לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע
הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

*              ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים
מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן
14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

*              ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או
מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת
הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק
הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה
מתמשכת -  בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה,
קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

12.3        ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה
כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א.             טובין פסידים;

ב.             שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה
חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג.             מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ד.             טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ה.             טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את
אריזתם המקורית.

12.4        ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ בלבד, באמצעות פקס מס' 03-6034096 ו/או באמצעות שליחת
הודעה לשירות הלקוחות של  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ מכרטיס הלקוח
שלך באתר.

12.5        תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה
בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או
עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה
("אי התאמה"), תחזיר  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים


מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע
הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה
עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם;
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו
יימסרו לו על ידי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ במקום שבו נמסר לו
הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או
החוזה.

12.6        תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ
לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים
חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס
נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל,
תחזיר  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום
קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע
הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה
עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת
דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100
שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק
שפרטיו יימסרו לו על ידי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ במקום עסקו,
על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה
בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס
ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי  איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ, יהיו  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או
הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה
כאמור.

12.7        מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎12.5 ו-‎12.6 לעיל, במקרה שהעסקה
שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ‎12.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק
הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהא  איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות
שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי איי פול
בניית בריכות שחייה בע"מ ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה,
תהיה  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות
ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

12.8        דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה
כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו
לרעה, כפופה לזכותה של  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ לתבוע את נזקיה
בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית,
שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

12.9        האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף
14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‎‎12.3 לעיל.

דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים (כגון רהיטים לפי הזמנה או מוצרי
דפוס שונים) אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם
להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על ידי המשתמש
בעבורו (כגון במוצרי דפוס שונים), לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם
בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן
ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").

לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי  איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר
שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר
הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תכבד הוראת
ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת
ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי
לפגוע  בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל
בסעיף זה.

12.10       איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או
מכירה כולה או חלקה:

12.10.1  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם
במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

12.10.2  במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

12.10.3  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה
ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

12.10.4  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את
המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

12.10.5  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של
הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

12.10.6  אם יתברר ל- איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ כי הזוכה עלול
לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין
הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו- איי פול בניית
בריכות שחייה בע"מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום
ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה
לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, איי פול בניית בריכות שחייה
בע"מ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

13           אחריות

א.             אחריות בגין מוצרים/שירותים

13.1         איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ מאפשרת לך לרכוש באמצעות
האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים
הפועלים בישראל בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת, איי
פול בניית בריכות שחייה בע"מ אינה היצרן או היבואן של המוצר שיש בדעתך
לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה,  איי פול בניית בריכות
שחייה בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים
המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או
לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה
על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע
ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם
במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית ו/או אישית ו/או אחרת,
נמסרו ל- איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ  ע"י הספקים והינם באחריותם
הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף
המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות
הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

עם זאת, יובהר כי  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ עושה מאמצים לשתף
פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות
הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין
האמור לעיל, תפעל  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ במאמצים סבירים
ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת
הלקוח.

13.2        נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות
כלשהו, לא יחייב הדבר את  איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ . תמונות